โครงการสื่อการสอนภาษากะเหรี่ยง

“บุคคลบนพื้นที่สูงหรือชาวเขา” มิได้หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นที่อยู่อยู่บนที่สูงเท่านั้น  แต่หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อยู่เสมอด้วย และปกฺาเกอะญอหรือกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด

สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาปกฺาเกอะญอได้แบบทุกที่ ทุกเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้หรือเตรียมพร้อมสำหรับสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชาติพันธ์เจ้าของภาษากับผู้พูดภาษาไทย

ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายอยู่เสมอไม่ได้หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่สูงเท่านั้น ชาวเขาในประเทศไทยซึ่งแบ่งได้หลายกลุ่ม โดยชนเผ่ากะเหรี่ยงมีจำนวนประชากรมากที่สุด สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียภาษากะเหรี่ยงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาได้แบบทุกที่ ทุกเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชาติพันธ์เจ้าของภาษากับคนไทย

ระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อโครงการสื่อการสอนภาษากะเหรี่ยงนี้ จัดทำขึ้นโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบอีเลิร์นนิ่งให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ภาษากะเหรี่ยงผ่านสื่อการสอนที่มีคุณภาพ

 กลุ่มคน-เครือญาติและการกล่าวทักทาย  ร่างกายของเรา
กิจวัตรประจำวัน วัน เวลา
 พืชผักผลไม้ อาหารและการประกอบอาหาร
ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
แมลงและสัตว์ สถานที่
พาหนะและการเดินทาง เหตุการณ์ต่างๆ
การเจ็บป่วย ความเชื่อและพิธีกรรม
ของใช้ต่างๆ  สี
ตัวเลขจำนวน

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยงเพื่อการสื่อสารกลุ่มชนเผ่า
เนื้อหาประกอบด้วย : การใช้ภาษากะเหรี่ยงปกากะญอในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็น 15 หัวข้อใหญ่ หรือ 29 บทย่อย ในแต่ละบท ประกอบด้วยวิดีโอสอนภาษา, ใบความรู้ที่เป็นคำศัพท์ต่างๆ, แบบทดสอบประเภทปรนัยและแบบอื่นๆ บทละ 2 แบบทดสอบ

*ระบบนี้ เปิดให้เรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หน่วยงานร่วมโครงการ:
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ