โครงการระบบ eDLTV ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

“eDLTV” คือ โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

Read More

โครงการสื่อการเรียนรู้ภาษามลายูถิ่น

ภาษามลายูถิ่นปาตานี เป็นภาษามลายูถิ่นที่ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ใช้พูดกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นับเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวไทยเชื้อสายมลายู

Read More

โครงการสื่อการเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยง

สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาปกฺาเกอะญอได้แบบทุกที่ ทุกเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้หรือเตรียมพร้อมสำหรับสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชาติพันธ์เจ้าของภาษากับผู้พูดภาษาไทย

Read More

Contact

Address:   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

Phone: 02-564-6900

Fax: 02-564-6901-3